Background
#chouffearoundtheworld

Wedstrijdreglement

Deze regels zijn van toepassing op de ‘Chouffe Luchtballon 2020-2021” wedstrijd die georganiseerd wordt door BRASSERIE D'ACHOUFFE, met maatschappelijke zetel te Achouffe 32, 6666 Houffalize; hierna genoemd “Brasserie d’Achouffe”, behorende tot de groep DUVEL MOORTGAT NV, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Breendonkdorp 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer 0400.764.903, hierna genoemd "Duvel Moortgat “.

Artikel 1 - Duur

 1. Deze wedstrijd zal beginnen op 8 Juni 2020 en zal eindigen op 3 augustus 2020 om 00h00. Dit is een tijdelijke campagne met aankoopverplichting (bij aankoop van 1 fles LA CHOUFFE 33cl of Cherry CHOUFFE 33cl).

 2. De prijswinnaars zullen geselecteerd worden volgens een wedstrijdformule, die beschreven wordt in Artikel 5 hieronder.

 

Artikel 2 – Deelnemers 

 1. De wedstrijd staat open voor iedereen die ten minste 18 jaar oud is en die domicilie heeft in België, met uitsluiting van de personen die hieronder in artikel 2.2 beschreven worden. Brouwerij Achouffe behoudt zich het recht voor om een kopie van het identiteitsbewijs te vragen.
 2. De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: (a) werknemers van de Brouwerij Achouffe of bedrijven die verbonden zijn aan de Brouwerij Achouffe en hun marketingadviseurs, evenals hun respectievelijke familieleden die op hetzelfde adres verblijven, en (b) iedereen die ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd.
   

Artikel 3 – Fraude 

In het geval van misbruik, bedrog of fraude behoudt Brouwerij Achouffe zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan deze en/of andere CHOUFFE wedstrijden.

 

Artikel 4 – Prijzen 

 1. De prijzen van de wedstrijd zijn:

  • 80 tickets die recht geven op een vlucht van twee personen in de “CHOUFFE Luchtballon”. Eén ticket kan worden gewonnen per deelnemer.

 2. De prijzen liggen vast en zijn dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde ervan in cash geld. Tevens zijn de prijzen persoonsgebonden, Brouwerij Achouffe zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om de prijs over te dragen aan derden. Enkel indien de winnaar omwille van medische redenen niet mag deelnemen aan de vlucht kan deze zijn prijs overdragen aan een derde. De winnaar dient dan wel zelf ook aanwezig te zijn op de plaats waar de luchtballon vertrekt.

 3. De ballonvaart is afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, de piloot kan zich het recht voorbehouden om de vlucht tot 12 uur voor vertrek te annuleren. In dit geval zal de winnaar een andere datum mogen kiezen in overleg met de piloot.

Artikel 5 - Wedstrijd

 1. Deelnemers kunnen de prijzen winnen volgens deze wedstrijdformule: De deelnemers gebruiken een code op een label van een LA CHOUFFE 33cl of Cherry CHOUFFE-fles 33cl en ze voegen de code in op een specifieke webpagina (www.chouffearoundtheworld.com) en proberen zo een luchtballonvlucht (in België) te winnen voor 2 personen.

 2. In totaal kunnen 80 winnaars een duo ticket winnen volgende de volgende formule:

  • Deelnemers moeten een registratieformulier invullen met hun achternaam, voornaam, geboortedatum en een telefoon- / gsm-nummer op de site www.chouffearoundtheworld.com en de volgende twee vragen beantwoorden:

   • "Wat is de naam van de kabouter getekend op de CHOUFFE luchtballon? Matthew, Marcel of Malcolm? "

   • Hoeveel schatten jullie het aantal unieke codes dat tijdens elke week van de wedstrijd op de pagina wordt gecodeerd ?

 3. De winnaar is degene die correct antwoord op de bovenstaande vragen en waarvan het antwoord op de tweede vraag het dichtste bij het goede antwoord in de buurt komt. Wanneer dit meerdere deelnemers zijn zal de organisatie een loting doen.

 4. Brouwerij Achouffe behoudt zich het recht voor de winnaar te vragen naar het peel-off ticket dat gebruikt werd.

 

Artikel 6 – Bijzondere voorwaarden

Er zal geen enkele communicatie zijn over de wedstrijd naast de deelname zelf, noch per brief, noch per telefoon of e-mail.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

 1. Brouwerij Achouffe, de werknemers ervan of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd, kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd, inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs.

 2. Brouwerij Achouffe, de werknemers ervan, of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor fouten zoals: fouten bij internetoverdrachten; verkeerde hantering van het internet of de gebruikte software; de gevolgen van virussen, bugs, afwijkingen, technische fouten; of alle fouten aan technische hardware of software. Voorgaande opsomming is niet uitputtend.

 3. Brouwerij Achouffe kan nooit, op geen enkele manier, aansprakelijk gesteld worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die voortvloeit uit enig gebrek, of voor om het even welke storing, de uitsluiting van deelnemers of de annulering van de wedstrijd voor om het even welke reden, met inbegrip van overmacht. De deelnemers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de verbinding met de CHOUFFE BE pagina op Facebook en voor de deelname aan de wedstrijd. Alle deelnemers moeten de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om hun persoonlijke details en software programma’s op hun computer te beschermen tegen elke soort besmetting.

 4. Brouwerij Achouffe behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, met inbegrip van overmacht, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst. Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen. 

 5. Elke betwisting zal geregeld worden door de rechtbanken van Antwerpen (inclusief het vredegerecht) en zal uitsluitend door Belgisch recht geregeld worden.

 6. Brasserie d’Achouffe zal geen enkele verantwoordelijkheid dragen in verband met deze wedstrijd.

 

Artikel 8 – Bevoegde Rechtbank

Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal afgewezen worden.

 

Artikel 9 – Klachten 

Alle deelnemers moeten zichzelf identificeren door hun persoonlijke contactgegevens door te mailen naar Duvel als zij erom vraagt. De persoonlijke gegevens die ingegeven worden in dergelijke mail naar Duvel zullen exclusief en onherroepelijk bepalen wie de handeling tot deelname gesteld heeft en bijgevolg de identiteit van de rechtmatige winnaar bepalen.

Artikel 10 – Identificatie 

De winnaars zullen iedere week gecontacteerd worden na afloop van de Wedstrijd. De Organisator zal proberen de winnaars per e-mail te bereiken. Winnaars hebben 10 dagen om te reageren en hun akkoord over de gewonnen prijs te bevestigen. Nadien wordt een nieuwe winnaar, de volgende in de ranglijst van de resultaten gecontacteerd onder dezelfde voorwaarden.

 

Artikel 11 – Bescherming van uw Persoonsgevens  

Brasserie d’Achouffe is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd en verwerkt de persoonsgegevens van de kandidaten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en meer bepaald overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). De kandidaten vinden meer informatie hieromtrent op de website van de Brouwerij Achouffe: www.chouffe.com/nl-be/disclaimer.

Deelnemers worden erop gewezen dat hun persoonlijke gegevens door Brouwerij Achouffe zullen worden verwerkt met het oog op het beheer van deze wedstrijd (verwerking van de wedstrijdinschrijvingen en contactopname met de winnaars). Brouwerij Achouffe zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers niet aan derden verzenden, behalve in het geval van uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de deelnemer. De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens vertrouwelijk te houden. De organisator bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende de duur noodzakelijk voor het beheer van deze wedstrijd en maximum tot 3 weken na het einde van de wedstrijd. De deelnemer heeft het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan, indien nodig, vragen om verbetering, verwijdering of overdraagbaarheid van zijn gegevens door contact op te nemen met Brouwerij Achouffe. De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Houd er rekening mee dat in het geval van annulering van uw gegevens of in het geval van verzet tegen de behandeling, uw deelname aan deze wedstrijd zal worden geannuleerd. 

Raadpleeg het beleid van Brouwerij Achouffe met betrekking tot de cookies ook op http://www.chouffe.com/nl-be/disclaimer.

De deelnemers stemmen ermee in dat elke fout of onjuiste informatie van identiteit of adres automatisch leidt tot de eliminatie van de deelname.

De deelnemende winkels/etablissementen ontvangen geen persoonlijke gegevens van de deelnemers van deze wedstrijd.
 

Artikel 12 – Aanvaarding wedstrijdregels 

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen. Het wedstrijdreglement zal ook beschikbaar zijn in de winkels.

 

Artikel 13 - Publicatie

Alle winnaars gaan ermee akkoord dat hun namen kunnen worden gepubliceerd op de Facebook-pagina van Brouwerij Achouffe, het Instagram-account en op de website www.chouffe.com, zonder expliciete voorafgaande toestemming.