Background
#chouffearoundtheworld

Wedstrijdreglement

Deze regels zijn van toepassing op de ‘CHOUFFE Luchtballon 2020-2021” wedstrijd die georganiseerd wordt door BRASSERIE D'ACHOUFFE, met maatschappelijke zetel te Achouffe 32, 6666 Houffalize; hierna genoemd “Brasserie d’Achouffe”, behorende tot de groep DUVEL MOORTGAT NV, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint Amands, Breendonkdorp 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer 0400.764.903, hierna genoemd "Duvel Moortgat“.

 

Artikel 1 - Duur

 1. Deze wedstrijd zal beginnen op 8 juni 2020 en zal eindigen op 9 september 2020  om 00h00. Dit is een tijdelijke campagne met aankoopverplichting (bij aankoop van 1 fles LA CHOUFFE 33cl).
 2. De prijswinnaars zullen geselecteerd worden volgens een wedstrijdformule, die beschreven wordt in Artikel 5 hieronder.

 

Artikel 2 – Deelnemers 

 1. De wedstrijd staat open voor iedereen die ten minste 18 jaar oud is en die woonachtig is in Nederland, met uitsluiting van de personen die hieronder in artikel 2.2 beschreven worden. Brouwerij Achouffe behoudt zich het recht voor om een kopie van het identiteitsbewijs te vragen.
 2. De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: (a) werknemers van Brouwerij Achouffe of bedrijven die verbonden zijn aan Brouwerij Achouffe en hun marketingadviseurs, evenals hun respectievelijke familieleden die op hetzelfde adres verblijven, en (b) iedereen die ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd.

 

Artikel 3 – Fraude 

In het geval van misbruik, bedrog of fraude behoudt Brouwerij Achouffe zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan deze en/of andere CHOUFFE wedstrijden.

 

Artikel 4 – Prijzen 

 1. De prijzen van de wedstrijd zijn:

  • 3 tickets die recht geven op een vlucht van vier personen in de “CHOUFFE Luchtballon”. Eén ticket kan worden gewonnen per deelnemer.

 2. De prijzen liggen vast en zijn dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde ervan in cash geld. Tevens zijn de prijzen persoonsgebonden, Brouwerij Achouffe zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om de prijs over te dragen aan derden. Enkel indien de winnaar omwille van medische redenen niet mag deelnemen aan de vlucht kan deze zijn prijs overdragen aan een derde. De winnaar dient dan wel zelf ook aanwezig te zijn op de plaats waar de luchtballon vertrekt.

 3. Bij weigering van de prijs door een winnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs aan een winnaar, vervalt deze prijs.

 

Artikel 5 - Wedstrijd

Deelnemers kunnen de prijzen winnen volgens deze wedstrijdformule:

De deelnemers gebruiken een code op een label van een LA CHOUFFE fles en ze voegen de code in op een specifieke webpagina (www.chouffearoundtheworld.com) en proberen zo een luchtballonvlucht te winnen voor 4 personen vertrekkende van Achouffe of vanuit Nederland.

Deelnemers moeten een registratieformulier invullen met hun achternaam, voornaam, geboortedatum en een telefoon- / gsm-nummer op de site www.chouffearoundtheworld.com en de volgende twee vragen beantwoorden:

 • "Wat is de naam van de kabouter getekend op de CHOUFFE luchtballon? Matthew, Marcel of Malcolm? "
 • "Hoeveel unieke codes zijn tijdens de eerste maand /tweede maand/derde maand van de wedstrijd op de pagina ingevoerd?"

De consument vult het inschrijvingsformulier in en indien de 2 vragen correct zijn, kan hij verloot worden als winnaar van de vlucht.
 

Artikel 6 – Bijzondere voorwaarden

 1. De aankoop van minimaal 1 fles LA CHOUFFE 33cl is verplicht.

 2. De prijs kan alleen overhandigd en dus door de deelnemer ontvangen worden in de winkel/het etablissement van aankoop.

 3. De Wedstrijd is niet cumuleerbaar met dezelfde of enige andere wedstrijd, actie, korting, premie of voorwaarde van de Organisator.

 4. Uitsluiting van de Wedstrijd heeft als gevolg dat elke verdere toekomstige deelname uitgesloten zal zijn.

 5. Afbeeldingen van prijzen in de communicatie over de Wedstrijd zijn louter decoratief en dus geen bindende elementen in die communicatie. De Organisator is niet verplicht een identieke prijs -zoals getoond in de Wedstrijd communicatie- aan de winnaar te verschaffen. 

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

 1. Brouwerij Achouffe, de werknemers ervan of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd, kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd, inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs.

 2. Brouwerij Achouffe, de werknemers ervan, of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor fouten zoals maar niet beperkt tot: fouten bij internetoverdrachten; verkeerde hantering van het internet of de gebruikte software; de gevolgen van virussen, bugs, afwijkingen, technische fouten; of alle fouten aan technische hardware of software. Alle deelnemers moeten de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om hun persoonlijke details en software programma’s op hun computer te beschermen tegen elke soort besmetting. De deelnemers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de verbinding met de CHOUFFE BE pagina op Facebook en voor de deelname aan de wedstrijd.

 3. Brouwerij Achouffe kan nooit, op geen enkele manier, aansprakelijk gesteld worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die voortvloeit uit onder andere enig gebrek, of voor om het even welke storing, de uitsluiting van deelnemers of de annulering van de wedstrijd voor om het even welke reden. Brouwerij Achouffe kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige lichamelijke schade geleden als gevolg van de deelname aan de Wedstrijd. 

 4. Brouwerij Achouffe behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen. 

 

Artikel 8 – Bevoegde Rechtbank

Elke betwisting zal geregeld worden door de rechtbanken van Antwerpen of Brussel (inclusief het vredegerecht) en zal uitsluitend door Belgisch recht geregeld worden.

 

Artikel 9 – Klachten 

Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal afgewezen worden.
 

Artikel 10 – Identificatie 

Alle deelnemers moeten zichzelf identificeren door hun persoonlijke contactgegevens door te mailen naar Brouwerij Achouffe als zij erom vraagt. De persoonlijke gegevens die ingegeven worden in dergelijke mail naar Brouwerij Achouffe zullen exclusief en onherroepelijk bepalen wie de handeling tot deelname gesteld heeft en bijgevolg de identiteit van de rechtmatige winnaar bepalen.

Artikel 11 – Bescherming van uw Persoonsgegevens 

Brouwerij Achouffe  is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd en verwerkt de persoonsgegevens van de kandidaten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en meer bepaald overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). De kandidaten vinden meer informatie hieromtrent op de website van Brouwerij Achouffe : www.chouffe.com/nl-be/disclaimer.

Deelnemers worden erop gewezen dat hun persoonlijke gegevens door Brouwerij Achouffe zullen worden verwerkt met het oog op het beheer van deze wedstrijd (verwerking van de wedstrijdinschrijvingen en contactopname met de winnaars). Brouwerij Achouffe zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers niet aan derden verzenden, behalve in het geval van uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de deelnemer. De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens vertrouwelijk te houden. De organisator bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende de duur noodzakelijk voor het beheer van deze wedstrijd en maximum tot 3 weken na het einde van de wedstrijd. De deelnemer heeft het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan, indien nodig, vragen om verbetering, wissing of overdraagbaarheid van zijn gegevens door contact op te nemen met Brouwerij Achouffe. De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Houd er rekening mee dat in het geval van annulering van uw gegevens of in het geval van verzet tegen de behandeling, uw deelname aan deze wedstrijd zal worden geannuleerd. 

Raadpleeg het cookiebeleid van Brouwerij Achouffe op http://www.chouffe.com/nl-be/disclaimer.

De deelnemers stemmen ermee in dat elke fout of onjuiste informatie van identiteit of adres automatisch leidt tot de eliminatie van de deelname.

De deelnemende winkels/etablissementen ontvangen geen persoonlijke gegevens van de deelnemers van deze wedstrijd.

Artikel 12 – Bekendmaking winnaars 

Winnaars zullen uiterlijk op eind van elke maand  via e-mail worden gecontacteerd. De organisator zal proberen ze één keer per e-mail te bereiken. Ze hebben een periode van vijf werkdagen om te reageren en bevestigen hun akkoord over de gewonnen prijs. Nadien wordt een nieuwe winnaar, de volgende in de ranglijst van de resultaten gecontacteerd onder dezelfde voorwaarden.

 

Artikel 13 – Aanvaarding wedstrijdregels

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.

 

Artikel 14 - Publicatie

Alle winnaars gaan ermee akkoord dat hun namen kunnen worden gepubliceerd op de Facebook-pagina van Brouwerij Achouffe, het Instagram-account en op de website www.chouffe.com, zonder expliciete voorafgaande toestemming.